مديريت تعويض:

راهنمای پنل مدیریتی سرویس تعویض دفترچه اینترنتی

جهت کار با پنل مدیریتی سرویس تعویض دفترچه اینترنتی چهار سطح کاربر با سطحهای ستاد، استان، شهرستان و مرکز چاپ تعریف شده است و در هر سطح دو نوع دسترسی مدیر و معمولی وجود دارد.

میزان دسترسی در سطحهای مختلف :

در تمامی سطوح کاربر معمولی میتواند رمز خود را تغییر داده و گزارش دفاتر صادره در سطح خود را ببیند. نوع دسترسی مدیر در سطوح مختلف علاوه بر اینکه میتواند مانند کاربر معمولی رمز خود را تغییر داده و گزارش دفاتر صادره در سطح خود را ببیند به شرح ذیل می باشد:

-          مدیر در سطح دسترسی ستاد :

o        کاربران ستاد و کاربران استان را تعریف نماید

o        پیغامهای داده شده در پورتال تعویض را ویرایش نماید

o        تنظیمات مربوط به پایگاه داده استانها را مشاهده نماید

o        مراکز چاپ های تعریف شده هر استان را مشاهده نماید

-          مدیر در سطح دسترسی استان :

o        تنظیمات مربوط به پایگاه داده استان خود را وارد نماید.

§         لازم است جهت انجام تعویض بین استانی و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مبدا، کاربری بعنوان کاربر تعویض بین استانی تعریف شود. همچنين آخرين تنظيمات پايگاه داده نيز از اينجا به صورت اتوماتيك انجام مي شود

o        کاربران استان، شهرستان و مرکز چاپ را تعریف نماید

o        مشخصات شهرستانهای استان خود را ویرایش نماید

o        مراکز چاپ های هر شهرستان را تعریف نماید

-          مدیر در سطح دسترسی شهرستان :

o        مقادیر مربوط به نام مراکز چاپ، آدرس، تلفن، کدپستی، ... مرکز چاپهای مربوط به شهرستان خود را ویرایش نماید.

-          مدیر در سطح دسترسی مرکز چاپ :

o        مقادیر مربوط به نام مرکز چاپ، آدرس، تلفن، کدپستی، ... مرکز چاپ خود را ویرایش نماید.

 

مراحل انجام کار

1-      اولین نام کاربری با سطح دسترسی مدیر استان از طریق خدمات ماشینی ستاد در اختیار استان قرار می گیرد و استان، سایر کاربران با هر نوع دسترسی را میتواند تعریف نماید.

o        فیلد نام کاربر، نام کاربری افراد جهت ورود به سیستم می باشد که بصورت سیستمی مخفف نام استان و کاراکتر "_"  به ابتدا نام وارد شده اضافه خواهد شد. (به منظور جلوگیری از تکرار نام کاربران در کل کشور)

o        رمز باید حداقل دارای 7 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف، یک عدد و یک کاراکترخاص مانند ! و ... باشد.

2-      در قسمت مشخصات پایگاه داده و تعیین کاربر نماینده استان می بایست مقادیر لازم ورود اطلاعات گردد. کاربری جهت تعویض بین استانی وارد گردد و جهت فعال بودن استان و امکان انجام تعویض استانی در پورتال تعویض دفترچه، تیک گزینه "فعال" زده شود.

نكته مهم: بعد از معرفي پايگاه داده براي بروز رساني آن دگمه تنظيم پايگاه داده را زده و كمي صبر كنيد تا تاييد بروز رساني ديده شود.

o        چنانچه در پورتال تعویض دفترچه پس از انتخاب استان پیام "در حال حاضر این استان فعال نمی باشد" داده شد می بایست تیک گزینه "فعال" مطابق بند قبل زده شود.

o        چنانچه به هر دلیلی نیاز می باشد نام استان در لیست نشان داده نشود تیک گزینه "حذف" زده شود.

o        جهت انجام تعویض بین استانی و ثبت اطلاعات در بانک اطلاعاتی مبدأ، لازم است کاربری بعنوان کاربر تعویض بین استانی تعریف شود. سابقه صدور کلیه تعویض های بین استانی در بانک اطلاعاتی مبدأ به نام این کاربر درج می شود. جهت داشتن جزئیات استانهایی که چاپ بین استانی انجام داده اند، میتوانید از قسمت گزارشات دفاتر صادره استفاده نمائید.

o        چنانچه کاربر تعویض بین استانی وارد نشده باشد پس از انتخاب استان در پورتال تعویض دفترچه پیام "استان آماده بوده ولي امكان چاپ بين استاني ندارد" داده میشود.

o        چنانچه هیچ مشخصاتی برای استان تعریف نشده باشد پس از انتخاب استان در پورتال تعویض دفترچه پیام " استان آماده نبوده و امكان چاپ بين استاني ندارد" داده میشود.

3-      اسامی شهرستانها از بانک اطلاعاتی بیمه گری استان به پورتال تعویض دفترچه انتقال یافته است، چنانچه نام شهرستانی نیاز به ویرایش داشته باشد میتوانید از قسمت "مشخصات شهرستانها" نام شهرستانها را ویرایش نمائید.

4-      در این مرحله می بایست مراکز چاپ و تحویل دفترچه تعریف شود. در هر شهرستان با توجه به تعداد مراکز چاپ و تحویل دفترچه می توانید آنها را تعریف نمائید. هر مرکز چاپ و تحویل دفترچه می بایست به یکی از گروههای کاری (مرکز چاپهای) بانک اطلاعاتی بیمه گری لینک گردد و در هر مرکز چاپ می بایست یکی از کاربران همان گروه کاری به منظور درج سوابق تولید دفترچه در بانک اطلاعاتی بیمه گری با نام این کاربر، تعیین شود.

o        نام کاربر مرکز چاپ و یکی از انواع دریافت و پرداخت دفترچه می بایست تعیین شده باشد، در غیر اینصورت پیام " در اين استان امكان چاپ وجود ندارد ولي امكان چاپ بين استاني فعال مي باشد" داده خواهد شد.

o        در حال حاضر امکان پرداخت آنلاین در سیستم وجود ندارد.

 

 

خانه | بازگشت | خروج |


Powered By CORD ITID.